(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về Dự thảo lần 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Ảnh: Lê Tiên

Nghị định được xây dựng nhằm bổ sung các quy định phù hợp với các văn bản pháp lý liên quan ban hành trong thời gian gần đây như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và những văn bản pháp luật liên quan đến các dự án cho doanh nghiệp vay lại 100% vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp).

Trong đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về ưu tiên sử dụng; nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; trình tự, thủ tục quản lý và sử dụng; chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách; các hoạt động thực hiện trước; điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Quy định về trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung và gia hạn điều ước quốc tế; trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung và gia hạn thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi; việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi...

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định bổ sung Chương VI gồm 15 điều quy định việc doanh nghiệp nhà nước được tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo cơ chế cho vay lại toàn bộ.