(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong các tháng cuối năm 2020, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 3 luật: Đầu tư (sửa đổi), Doanh nghiệp (sửa đổi), Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các luật này được thi hành đầy đủ từ ngày 1/1/2020.
Bảo đảm tiến độ xây dựng nghị định hướng dẫn 3 luật: Đầu tư, Doanh nghiệp, PPP

Bộ KH&ĐT sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đề xuất phương án hoàn thiện nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT cũng tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nói chung và bảo đảm thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nói riêng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh...

Bộ KH&ĐT cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và hội nhập luôn được Bộ quan tâm, xác định là nhiệm trọng tâm, được lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong Chương trình công tác hàng năm. Các văn bản do Bộ chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò tiên phong trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân và cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh.