(BĐT) - Các cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử phải có địa điểm kinh doanh cố định, phải đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế và quản lý thuế theo quy định, các cá nhân này nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.
Cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nộp thuế như thế nào?

Các cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai thuế. Ảnh minh họa: Internet

Nội dung này được nêu tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. Theo đó, sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Số thuế khai thay, nộp thay được căn cứ theo thuế suất của từng lĩnh vực, ngành nghề áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ.

Sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch nhận được bao gồm các trường hợp như: các khoản nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển; thông qua các hình thức trung gian thanh toán; thông qua các hình thức thanh toán khác... để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Toàn bộ thông tin doanh thu và số thuế đã khai thay, nộp thay theo từng đơn hàng trên chứng từ cung cấp cho người mua hàng và người bán (cá nhân kinh doanh) sẽ được sàn giao dịch thương mại điện tử ghi nhận lại.

Về việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, kể từ ngày 1/8/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan Thuế.

Việc cung cấp dữ liệu dự kiến được thực hiện theo tháng. Các thông tin cung cấp cho cơ quan thuế là những thông tin mà sàn giao dịch thương mại điện tử đã có sẵn theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hoá, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Trường hợp cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của sàn giao dịch thương mại điện tử chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử thì sàn có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin theo đúng quy định, chậm nhất trước ngày 1/8/2021.

Các cá nhân kinh doanh thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử phải có địa điểm kinh doanh cố định, phải đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế và quản lý thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kinh doanh thương mại điện tử. Cá nhân kinh doanh thông qua sàn có thể là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.

Trường hợp sàn đã thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì căn cứ doanh thu, tiền thuế đã nộp thể hiện trên chứng từ do sàn phát hành để kê khai, điều chỉnh doanh thu và mức thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.

Trường hợp sàn chưa thực hiện khai thay, nộp thay cho cá nhân thì cá nhân kinh doanh căn cứ kết quả kinh doanh thông qua sàn (theo chứng từ do sàn phát hành) và kết quả kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định để kê khai, nộp thuế tại cơ quan Thuế quản lý địa điểm kinh doanh cố định.