(BĐT) - Trong tháng 12/2016 và tháng 5/2017, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 10 trong số 13 gói thầu lắp máy biến áp thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc làm bên mời thầu.
EVNNPT sẽ lựa chọn nhà thầu lắp máy biến áp cho 10 gói thầu

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, tháng 12/2016, EVNNPT sẽ tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện các gói thầu số 1, 3, 4, 5, 6, 9 và 10. Cụ thể, Gói thầu số 1: Cung cấp MBA 220/110/22kV - 250MVA có giá gói thầu là hơn 104,531 tỷ đồng. Gói thầu số 3: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ có giá gói thầu là hơn 34,05 tỷ đồng. Gói thầu số 4: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ cho Dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội và Trực Ninh có giá gói thầu là hơn 21,351 tỷ đồng. Gói thầu số 5: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ cho Dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 có giá gói thầu là hơn 7,891 tỷ đồng. Gói thầu số 6: Xây lắp trạm có giá gói thầu là hơn 28,538 tỷ đồng. Gói thầu số 9: Bảo hiểm xây dựng công trình có giá gói thầu là hơn 595 triệu đồng. Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá gói thầu là hơn 2,436 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2017, EVN sẽ lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu số 2, 7, 8. Trong đó, Gói thầu số 2: Vận chuyển MBA 220/110/22kV - 250MVA có giá gói thầu là hơn 4,245 tỷ đồng. Gói thầu số 7: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC có giá gói thầu là hơn 2,115 tỷ đồng. Gói thầu số 8: Thí nghiệm hiệu chỉnh có giá gói thầu là hơn 3,447 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 10/2017, đơn vị này sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cuối cùng - Gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với giá gói thầu hơn 1,353 tỷ đồng.