(BĐT) - Gói thầu số 2: Thuốc theo generic thuộc Dự án Đấu thầu mua thuốc lần 1 năm 2016 bằng nguồn viện phí, ngân sách nhà nước của Bệnh viện Chợ Rẫy, có giá gói thầu hơn 395 tỷ đồng đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp gồm 54 nhà thầu. Đáng chú ý, tổng giá trúng thầu của gói thầu này là hơn 231 tỷ đồng, giảm tới hơn 163 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 41,3% so với giá gói thầu.

Gói thầu số 1: Thuốc theo tên biệt dược thuộc dự án này cũng đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Có 6 nhà thầu trúng thầu gói thầu này với tổng giá trúng thầu là hơn 105 tỷ đồng. Với giá gói thầu đưa ra là hơn 107,5 tỷ đồng, giá trúng thầu này giảm được khoảng 2,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.