Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV có kế hoạch tổ chức mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV mời tất cả các đơn vị trong nước (không tham gia với tư cách đơn vị liên danh) có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhà máy nhiệt điện tham dự.

Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV. Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì, TT. Tây Yên tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (0204) 3588 026.

Đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ được mua một bộ hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 VND (bằng chữ: Một triệu đồng Việt Nam) tại Phòng Kế toán tài chính - Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.

Thời gian bán hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến: Phòng KH - ĐT - VT, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 12 năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV.

Để buổi mở HSĐX đạt kết quả tốt, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV mời Quý đơn vị nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.