(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung ứng thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 - 2022 do Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh làm bên mời thầu.

Theo kế hoạch, Gói thầu có giá dự toán là hơn 55,818 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng trong quý I/2022. Thời gian thực hiện hợp đồng là trong 5 tháng.

Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh.