(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét để Liên danh Viện Năng lượng - Viện Dầu khí Việt Nam là nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia). Kiến nghị chỉ định thầu này dựa trên căn cứ nào?
Chọn tư vấn lập Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia: Đề xuất chỉ định thầu

Bộ Công Thương khẳng định, Liên danh Viện Năng lượng - Viện Dầu khí Việt Nam có đủ năng lực thực hiện tư vấn lập Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. Ảnh: Bùi Thịnh

Theo Bộ Công Thương, việc chỉ định Liên danh Viện Năng lượng - Viện Dầu khí Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia căn cứ trên quy định hiện hành và các ý kiến góp ý, với 2 lý do chính.

Một là, về tính chất của Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Bộ Công Thương cho rằng, đây là nhiệm vụ cấp bách cần sớm triển khai để đảm bảo đồng bộ với Chiến lược ngành năng lượng Việt Nam. Hơn nữa, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia là quy hoạch chuyên ngành có tầm ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện Quy hoạch cần thu thập, xử lý, tính toán, phân tích nhiều số liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều thông tin thuộc bí mật nêu tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, nên cần được xem xét áp dụng chỉ định thầu.

Hai là, về năng lực của của tư vấn, Bộ Công Thương khẳng định, Liên danh Viện Năng lượng - Viện Dầu khí Việt Nam đảm bảo đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, ngày 28/8/2019, Bộ Công Thương có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) các hồ sơ liên quan đến công tác lập Quy hoạch; hồ sơ năng lực của các nhà thầu liên quan và đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn Liên danh Viện Năng lượng - Viện Dầu khí Việt Nam là nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch.

Ngày 25/9/2019, trong văn bản cho ý kiến về vấn đề này, Bộ KH&ĐT góp ý có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu. Đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu là không phù hợp.

Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: Theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt chỉ được thực hiện đối với gói thầu, dự án xuất hiện điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này.

Về lý do kiến nghị áp dụng chỉ định thầu tư vấn lập Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, nội dung các gói thầu tư vấn bao gồm việc thu thập, xử lý, tính toán, phân tích số liệu, thông tin, trong đó có nhiều số liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật được nêu tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14. Do đó, đề nghị Bộ Công Thương xem xét trường hợp Gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước thì có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt hình thức chỉ định thầu (khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đấu thầu và Điểm a Khoản 2 Điều 100 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.